EHSİM ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ MÜH. TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

EHSİM Elektronik Harp Sistemleri Müh. Tic. A.Ş. (EHSİM) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği hususlarına azami önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket ederek; kişisel verilerin toplanması, muhafazası, işlenmesi, mevzuata uygun olarak aktarımı, ne kadar süreyle saklanacağı, veri sahiplerinin hakları vb. gibi sorumlulukların mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulandığını aydınlatmak üzere işbu bilgilendirme metni hazırlanmıştır.

b) İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Elde edilen kişisel veriler;

 • EHSİM kuruluş kanununda yazılan amaçlarına uygun faaliyetlerin sürdürülmesi
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından ve ilgili paydaşlardan gelen bilgi ve diğer taleplerin zamanında karşılanabilmesi
 • Sözleşmeler ve yasal mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin ifa edilebilmesi
 • Finansal süreçlerin takibi
 • Hukuki işlemlerin icrası ve takibi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi
 • Bilişim ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
 • Kalite denetimlerinin yapılabilmesi ve iyileştirmelerin sürdürülebilmesi
 • Kurum ve personel güvenliğinin sağlanabilmesi
 • Ziyaretçiler ve toplantı katılımcıları ile ilgili süreçlerde koordinasyonun sağlanması
 • Verilen destek ve hizmetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi
 • Ürün ve hizmetlerin satış sürecinin planlanması ve yürütülmesi
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Pazarlama faaliyetlerine konu edilecek kişilerin, tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi
 • Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve icrası
 • Dijital ve sosyal mecralarda reklam, tanıtım ve pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve icrası
 • Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve icrası
 • Her türlü kanal aracılığıyla kurum paydaşları ve ziyaretçileri tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi

amaçlarıyla; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; pay sahiplerimize, iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve mevzuat uyarınca yetkili kamu kurumlarına veya üçüncü kişilere bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde ifade edilen;

 • İlgili kişinin açık rızasının alınması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarına istinaden

EHSİM ile iletişime geçilmesi ve/veya hukuki ilişkinin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince ilgili kişilerden, EHSİM ile işbirliği yapılan ya da sözleşme ilişkisinin bulunduğu çözüm ortakları dahil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla kamera ve ses kaydı, başvuru formları, web sitesi, internet, çerezler, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, toplantılar, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede kişisel veriler toplanmaktadır. Bu yöntemlerle toplanan kişisel veriler Kanun’un kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, işbu metnin ikinci bendinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin özellikle otonom sistemler aracılığıyla analiz edilmesi sınucunda kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz, bu kapsamdaki başvurunuzu, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmemiz için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’nde belirtilen şartlara uygun şekilde üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacak şekilde noter yolu ile “Üniversiteler Mah. Hacettepe Teknokent 6. AR-GE A Blok Ofis: 21/22 PK: 06800 Çankaya/Ankara” adresine veya “ehsimelektronik@hs01.kep.tr” kayıtlı elektronik posta adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz.

Başvurularınız talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun ilgili düzenlemesi kapsamında tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

ÖNEMLİ NOT: İlgili kişinin hakları kapsamındaki başvuru süreci, yalnızca yukarıda sıralanan Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepleri kapsamaktadır. İş, staj vb. başvurular ve söz konusu başvurulara ilişkin soru ve talepler bu süreç kapsamının dışındadır.

e) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla EHSİM ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise, öngörülen sürelere uygun şekilde saklanacak; anılan sürenin sona ermesi akabinde imha edilecektir.

Bilgilerinize sunarız.